Privacyverklaring

Monteba ICT & telefonie vindt uw privacy zeer belangrijk. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1. Inleiding

In deze privacyverklaring lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door Monteba ICT & telefonie toe. We gebruiken hierbij onder andere de volgende termen:

Persoonsgegevens: Persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon; bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres.

Verwerkingsverantwoordelijke: De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Afhankelijk van de aard van de gegevens kan dit Monteba ICT & telefonie zelf zijn, maar kan ook een derde (bijvoorbeeld: klant, leverancier, etc.).

Verwerker (of Subverwerker): De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel Monteba ICT & telefonie zijn (als ICT dienstverlener), alsook een derde, die op zijn of haar beurt weer gegevens van Monteba ICT & telefonie (of haar klanten) (sub)verwerkt.

Verwerken: Alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze administratie.

2. Verschillende vormen van verwerking

Monteba ICT & telefonie kan op verschillende manier betrokken zijn bij de verwerking van (uw) persoonsgegevens.

 1. Ten eerste verwerkt Monteba ICT & telefonie de persoonsgegevens van:
  haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties;
  haar eigen werknemers.Deze verwerking is voor Monteba ICT & telefonie noodzakelijk om:

  • haar klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren;
  • relatiebeheer;
  • haar personeel uit te kunnen betalen;
  • orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers;
  • voor promotie- of marketingdoeleinden;
  • een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.
   In al deze gevallen is Monteba ICT & telefonie (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.
 2. Daarnaast kan Monteba ICT & telefonie persoonsgegevens verwerken voor derden.
  Dit doen wij als ICT dienstverlener. Monteba ICT & telefonie is in dan de Verwerker van die persoonsgegevens. Omdat Monteba ICT & telefonie in dat geval niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens, maakt Monteba ICT & telefonie afspraken met de verwerkingsverantwoordelijke in een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens Monteba ICT & telefonie verwerkt en op welke wijze zij de gegevens zal beschermen voor die verwerkingsverantwoordelijke.

3. Wat voor gegevens verwerkt Monteba ICT & telefonie en op welke manier

Wat voor gegevens Monteba ICT & telefonie verwerkt, is afhankelijk van haar rol. Zoals in punt 2 aangegeven is er verschil tussen de situatie waarin Monteba ICT & telefonie zelf verantwoordelijk is en de situatie waarin een derde (bijvoorbeeld klant of leverancier) verantwoordelijk is.

Monteba ICT & telefonie alleen die persoonsgegevens die zij daadwerkelijk nodig heeft (zie punt 2.2). Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is, voor het doel waarvoor zij worden verwerkt.

Hierbij gelden een aantal uitgangspunten:

 • Alle medewerkers van Monteba ICT & telefonie hebben een geheimhoudingsplicht
 • Soms schakelt Monteba ICT & telefonie derden in om persoonsgegevens te verwerken. Met deze derde partijen sluit Monteba ICT & telefonie altijd een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij Monteba ICT & telefonie. Monteba ICT & telefonie blijft in dat geval verantwoordelijk.
 • Monteba ICT & telefonie verkoopt persoonsgegevens nooit door aan derden.
 • Van de gegevens in punt 2b weet Monteba ICT & telefonie veelal niet eens welke gegevens het precies betreft. Doordat in dit geval Monteba ICT & telefonie slechts de gegevens verwerkt, zonder Verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens te zijn. Monteba ICT & telefonie heeft immers zelf geen toegang tot de data die een klant bijvoorbeeld in het Monteba ICT & telefonie datacenter heeft geplaatst. De data is immers versleuteld naar Monteba ICT & telefonie verzonden. Monteba ICT & telefonie biedt in dat geval het beschermingsniveau dat met de verwerkingsverantwoordelijke is afgesproken. In alle gevallen treft Monteba ICT & telefonie hierbij passende technische en organisatorische maatregelen.

4. Verwerkt Monteba ICT & telefonie ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

Monteba ICT & telefonie verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. Wel kan het zijn dat Monteba ICT & telefonie bijzondere persoonsgegevens verwerkt als verwerker van gegevens van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit is dan specifiek opgenomen in de verwerkersovereenkomst met de betreffende klant.

5. Kan ik zien welke persoonsgegevens Monteba ICT & telefonie van mij verwerkt?

Als Monteba ICT & telefonie de Verwerkingsverantwoordelijke is van uw persoonsgegevens, kan Monteba ICT & telefonie op uw verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die Monteba ICT & telefonie over u verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Monteba ICT & telefonie. Monteba ICT & telefonie geeft in beginsel aan dit verzoek gehoor tenzij de Monteba ICT & telefonie dienstverlening aan u, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard licht Monteba ICT & telefonie dit in dat geval toe.

6. Verstrekking aan derden

De door Monteba ICT & telefonie verwerkte persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

7. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Monteba ICT & telefonie, kunt u terecht bij de privacy functionaris van Monteba ICT & telefonie:

 • Telefoonnummer: 0418651336
 • E-mail: via het contactformulier op de website

8. Kan Monteba ICT & telefonie deze privacyverklaring wijzigen?

Monteba ICT & telefonie kan de privacyverklaring kan van wijzigen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.